LỄ KHAI GIẢNG

Lễ Khai Giảng
Khóa Học Chương Trình Du Học Nghề Úc, CHLB Đức Năm 2023-2024